Enkätsvar: Miljöpartiet, Malmö & Skåne

Följande MP-kandidater har svarat JA på frågan om de tänker arbeta mot vinstuttag i välfärden:

Anette Mårtensson, Regionfullmäktige Skåne Miljöpartiet

Anders Ohlsson, Kommunfullmäktige, Osby

Gert Rosenlind, Kommunfullmäktige, Bromölla

Jalil Chigha Miljöpartiet, Kandiderar till Region och Kommun Bromölla

Karin Pleijel, Skåne:
”Att skattepengar försvinner ut från t.ex. skolan är djupt upprörande. Pengarna skall gå till att få varje elev att lyckas, inte sippra ut i privata händer.”

Karin Svensson Smith, Riksdagskandidat nr 1, Skåne län södra:
”I Miljöpartiet har jag bl a via partistyrelsen drivit och fått kongressbeslut på att det överskott som alstras I Skola, vård och omsorg ska återinvesteras I verksamheten.”

Kirsten Junker, Kandidat till kommun, region och riksdagsval, Sjöbo

Lotta Hedström, Tomelilla:
”Vinst för utdelning hör inte hemma medan ÖVERSKOTT mycket väl kan återinvesteras.”

Maria Ivansson, Plats 2 på kommunlistan, Skurup

Rickard Persson, Miljöpartiet de Gröna, Skåne läns västra:
”Ja! Dock är det så att har man uppnått de uppställda kvalitetsmålen så anser jag att man bör få en rimlig utdelning på insatt eget kapital eller att ett föräldra/personalkooperativ kan få en medlemsutdelning etc om man gjort ett bra jobb och uppnått kvalitet i verksamheten.
Rasmus Ling, Riksdagskandidat för Miljöpartiet i Malmö: ”Detta är en komplicerad fråga som det är svårt att svara ja eller nej på. För att ta ett exempel, de tydligaste partiet i den här frågan, Vänsterpartiet, förespråkar att så kallade SVB-bolag, bolag med särskild vinstbegränsning, ska vara tillåtet. Det är en utdelning på statslåneräntan + en procent. Inte ens V är alltså emot ”vinst i välfärden”.
Min inställning är att välfärden ska finansieras gemensamt via skatten och fördelas efter behov. Att det finns många aktörer är bra, för att olika passar olika och att det förbättrar möjligheten till nytänkande. Jag vill inte verka för ett totalstopp av vinstudelning från några bolag, men tycker att det ska begränsas genom att krav ställs vid upphandlingar, och att ersättningssystemen när LOV finns är bra utformade (vad ”bra” är kan se olika ut i olika delar av landet).”

Sigrid Mikaelsson-Rehnberg, Riksdagskandidat nr 4 och Ombudsperson Grön Ungdom Syd, Malmö

Ove Johansson, Regionfullmäktige, Skåne och Anders Åkesson, Regionråd i Region Skåne lämnade båda samma kommentar:
”Vi i Miljöpartiet ser positivt på en mångfald av aktörer inom välfärden. Vi vill stärka människors möjlighet att på riktigt välja en välfärd som passar dem, men också ge alla förutsättningar att bidra genom egna initiativ. Att involvera medborgarna i utformandet och leveransen av välfärdstjänster leder till bättre resultat, högre kvalitet, ökad självkänsla för individen och sänkta kostnader för det offentliga.
Verklig valfrihet kräver att information om valmöjligheterna är bra och lättillgänglig. Det kräver också att möjligheten att inte välja finns: och den som inte gör ett aktivt val ska ges ett fullgott, högkvalitativt alternativ.
Vi är oroade över att verklig kvalitetsutveckling hindras till förmån för fokus på rapporterbara prestationer och mätpunkter som kan räknas om i pengar i ersättningssystemen. Vi vill därför få bort de aktörerna som enbart har vinst som drivkraft och i stället främja idéburna verksamheter inom välfärdssektorn.
Återigen: vi tycker att välfärden ska utföras av många olika aktörer, offentliga, privata och idéburna. Men vi anser att vinster i välfärden ska återinvesteras. De skattepengar som läggs i välfärden ska komma välfärdsverksamheterna till del. Alla utförare inom välfärden ska ha som främsta motiv att bedriva en högkvalitativ verksamhet, och drivas av ett socialt och samhälleligt engagemang.
Vi vill att privata bolag som bedriver offentligt finansierad välfärdsverksamhet ska avkrävas på en syftesparagraf. Av paragrafen ska det framgå att syftet med verksamheten är ett annat än att dela ut vinst till ägarna. Företag ska i bolagsordningen ange att deras syfte är att bedriva kvalitativ verksamhet och inte generera maximal vinst. På detta sätt vill vi få bort aktörer som drivs av vinst och i stället främja idéburna verksamheten. Dessutom får vi på så sätt fokus på kvaliten inom välfärdssektorn.
Givetvis måste reglerna vara konstruerade på ett sådant sätt att man fortfarande kan investera eget kapital i en skola, och ha möjlighet att få tillbaka dessa medel. Man ska självklart inte förlora pengar på att investera i en skola jämfört med att ha pengarna på banken. Men att göra vinst på egen investering är inte samma sak som vinst på skattepengar. Vi vill att det ska finnas en transparans i ekonomin och att offentliga myndigheter ska kontrollera att det inte sker förflyttningar på ett ”felaktigt” sätt. Upplägg som innebär för hög skuldsättning eller orimligt höga ränteutbetalningar, eventuellt också via så kallade skatteparadis, ska stoppas. Verksamheternas ekonomi ska redovisas öppet och vi ska verka för en sådan öppenhet och lättillgänglighet kring verksamheternas resultat genom öppna jämförelser. Insynen i all offentlig finansierad verksamhet ska vara hög, oavsett driftsform. Alla ekonomiska transaktioner ska vara öppna för medborgarna och dessutom vara lätta att söka för den som vill. Meddelarfrihet och offentlighetsprincipen ska gälla alla offentligt finansierade välfärdstjänster.
All offentligfinansierad välfärd oavsett utförare ska hålla hög kvalitet. Vid upphandlingar av tjänster ska kvalitet vara högt värderat. I upphandlingar ska krav ställas vad gäller miljö, sociala villkor samt arbetsmiljö. Även kvaliteten ska ständigt följas upp med olika slags verktyg. Vi vill att all verksamhet ska stå under tillsyn av en offentlig myndighet som ska kunna stoppa verksamhet som inte håller måttet.”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Folkkampanj för Gemensam Välfärd