Alla inlägg av Håkan Sundberg

Nu gäller det att ligga på!

Trepartiöverenskommelsen 6 oktober mellan S, MP och V om vinsterna i välfärden representerar, om den förverkligas, ett verkligt framsteg i försvaret av den gemensamma välfärden mot marknadstänkandets och de kommersiella krafternas allt större inflytande. Avskaffande av LOV, kommunal vetorätt mot nya skoletableringar, stopp för gräddfiler i vården, stopp för privatisering av stora sjukhus, meddelarskydd och offentlighetsprincip även i privata välfärdsföretag, alla dessa förslag kommer att förändra maktförhållandena ute i kommuner och landsting. Demokratin stärks, kommersiella krafter försvagas. Och detta alldeles oavsett var frågan om vinstbegränsningar för aktiebolag landar.

Demokratiskt valda församlingar har rätt att debitera skatt, men tanken att de skulle kunna bestämma vad skatterna INTE ska användas till är hårresande menar borgerliga politiker och ledarsidor, Timbro, Svensk Näringsliv, m fl. De har ”förklarat krig” mot överenskommelsen.

Motståndet mot marknadstänkande och vinstuttag inom välfärden finns i breda folklager, i fackliga organisationer och bland medlemmar i alla partier. Opinionsmätningar, liksom en lång serie kongressbeslut före valet visar detta. Men en påtaglig risk nu är att den borgerliga motoffensiven får ledande politiker att fega ur, att börja sväva på målet. Det gäller alltså att hålla uppe mobilisering och opinionsbildning, att bemöta högerns propagandaoffensiv på alla plan. Utifrån den parlamentariska situationen är det viktigt att pressa SDs representanter på frågan: tänker ni stödja en bred folklig opinion eller tänker ni stödja den ekonomiska och politiska maktelit som vill rasera överenskommelsen?

Sammanfattningsvis – vi kan inte slå oss till ro och invänta utredningar och parlamentariska beslut i tro om att segern redan är klar.  Vi måste på fackliga möten, genom egna arrangemang, i media och på gator och torg, fortsätta att aktivt driva våra tre krav och paroller:

Nej till vinst i välfärden! 

Stoppa nedskärningarna! 

Försvara och utveckla den gemensamma välfärden!

(uttalande antaget på mötet 14 okt 2014 i Göteborg)

Uttalande trepartiöverskommelsen som pdf

Ta ställning till vinst i välfärden!

Till dig som kandiderar i kommun-, landstings- och riksdagsvalet 2014.
(Om du vill hämta nedanstående text som pdf kan du göra det här: Välfärdsenkäten.)

Enligt en undersökning av SOM-institutet vid Göteborgs universitet (april 2014) vill 69 procent av landets medborgare stoppa vinst i välfärden. Mer än hälften av sympatisörerna till varje riksdagsparti anser att vinstutdelning inte ska tillåtas inom skattefinansierad vård, skola och omsorg.

Inför valet den 14 september vill vi i Folkkampanjen för Gemensam Välfärd veta vilka kandidater som representerar folkflertalet i denna fråga. 

Alltså: Vill du aktivt verka för ett stopp för vinstutdelning i välfärden?*

Skicka ditt svar (JA eller NEJ) till: enkat@valfardskampanjen.se  Uppge ditt namn, parti och vad du kandiderar till.
På www.valfardskampanjen.se kommer vi att publicera svaren och uppmana väljarna att kryssa de politiker som svarat JA.
Bästa hälsningar,

Folkkampanj för Gemensam Välfärd

*Med stopp för vinst i välfärden menar vi att privatägda företag med vinstsyfte inte får ha ägar- och driftsansvar för grundläggande välfärdsverksamheter som skolor, förskolor, vårdkliniker, vårdcentraler, äldreboende osv. Det innebär inte att dessa verksamheter är förhindrade att utnyttja sådana företag för underordnade tjänster som byggnadsverksamhet, transporter eller matlagning.

 

PS. På SVT Opinion 12/8 ger företrädare för Folkkampanjen sin syn på frågan och bakgrunden till att vi menar att kandidaterna i höstens val ska deklararera sin personliga ståndpunkt.

Upptaktsmöte i Göteborg

Vi träffas på torsdag 15 aug 18.30 på Mötesplatsen Sa Allégatan 1B. Välkomna.

Förslag till Dagordning

§1 Mötets öppnande

§2 Val av mötesordförande, sekreterare och protokollsjusterare

§3 Rapport från Samordningsgruppen – grovskiss inför manifestationsdagen, m.m.

§4 Finansiering – rapport om läget, nya idéer, utse kontaktansvariga

§5 Tillstånd för manifestationen på Gustav Adolfs torg

Ansvarig: Amanda Hognert

§6 ”Bas-talare”; personer med erfarenheter från vård, skola, omsorg

Under manifestationsdagen är tanken att ha med ett antal personer som själva arbetar inom välfärdssektorerna och som kan berätta om sina erfarenheter ”på golvet”. Följande har tillfrågats: Karin Berg (gymnasielärare), Åsa Hjalmers (gymnasielärare), Lotta Ekebacken (läkare), Cecilia Verdinelli (läkarstudent), Henry Ascher (barnläkare),

Fler förslag?

Hur många ska vi ha? (Talartid; ca 5 minuter var?)

Utse ansvariga för talarna (schemaläggning, kontakt etc.)

§7 Dragplåster/sympatiserande ”kändisar”

Flera potentiella dragplåster har tillfrågats om att vara med och tala på manifestationsdagen. Dessa är: Mia Skäringer, Claes Malmberg, Peter Apelgren, Anna Mannheimer, Karin Mannheimer samt Johannes Anyuru

Fler förslag?

§8 Musikframträdanden

Tillfrågade artister/band är: First aid Kit, Molly på Rymmen, Räfven, Maktskiftet m.fl.

Fler förslag?

§9 Teater/visualisering

Under och/eller inför manifestationsdagen har förslag lagts om att ha någon gatuteater/visualisering med i kampanjprogrammet. Tillfrågade teatersällskap är Quizadillas och Improverket.

Fler förslag?

§10 Flygbladsutdelning/appellmöten

Ett mängd flygblad och annat kampanjmaterial har preliminärbeställts och inför manifestationsdagen bör vi ha ett antal tillfällen för utdelning av detta (ca tre timmar per tillfälle). Ambitionen är att ha ett datum för representanter ur Skolgruppen att stå vid någon/några utvalda skolor, ett motsvarande datum för personer ur Vårdgruppen att stå utanför vårdcentraler/sjukhus samt två-tre ”allmänna” flygbladsdelningar på torg runt om i stan (t.ex. Järntorget, Hjalmar Brantingsplatsen, Frölunda torg, Kortedala torg, Stigbergstorget, Angereds Centrum).

Vilka vill vara med och vilka datum passar?

Utse en sammankallande för respektive flygbladsgrupp

Se exempel på flygblad här: http://valfardskampanjen.se/wp-content/uploads/2013/06/Flygblad_4f%C3%A4rg_v3.pdf

§11 ”PR-boll”

En stor boll (ca 3 meter i diameter) kommer att tillverkas med texten (ungefär) ”Bollen är i rullning – Nu stoppar vi vinsterna!”. Denna är tänkt att användas i PR-syfte för kampanjen och manifestationsdagen. Vid ett eller fler tillfällen är bollen tänkt att rullas genom stan samt kanske utanför skolor, vårdcentraler och sjukhus; detta ihop med utdelning av flygblad. Tillverkningen av bollen kommer att ske i början av september i en lagerlokal på Ringön.

Vilka vill vara med och vilka datum passar för tillverkning och ”rullning”?

Förslag på konstruktion: Håkan Sundberg

Bollansvarig: Nina Magnusson

§12 Affischering

Många fina affischer med information om manifestationsdagen har preliminärbeställts och det behövs folk för att sätta upp dem.

Vilka vill vara med och vilka datum passar?

Utse ev. affischansvarig/a

§13 Intern inspirationsdag/kick off för aktivister i kampanjen

En intern ”pepping-dag” planeras i början av september. Då ses vi som är aktiva i kampanjarbetet för att under en trevlig dag eller kväll inspireras av varandra, ev. lyssna till någon inbjuden talare och lägga de sista pusselbitarna på plats innan manifestationsdagen. Gymnasieläraren Karin Berg har fått frågan om hon skulle vilja komma och visa sin film och tala om den.

Fler förslag på innehåll?

Datum, plats och tid?

Ansvarig: Sebastian Svenberg

§14 Media

Flera tidningar har kontaktats angående möjligheten att få ha med information om kampanjen och manifestationsdagen. En mall har gått ut nationellt till alla kampanjstäder för pressutskick (finns hos Nina Magnusson).

Hur ser läget ut i övrigt?

Utse ev. medieansvarig (Amer Mohammed Ali?)

§15 Övrig informationsspridning + ansvariga:

Hemsidan (Håkan Sundberg): www.valfardskampanjen.se

Facebook (Amanda Hognert):

www.facebook.com/valfardskampanjen

Namninsamlingslistor (?)

Twitter (Utse ansvarig): Hashtag: #välfärdskampanjen

Maillistor (Nina Magnusson)

§16 Övriga frågor

§17 Mötets avslutande

 

Göteborg – inför sommaren

Kampanjarbetet i Göteborg fortsätter under sommaren, om än i lugnare takt, eftersom många är bortresta periodvis.  På mötet den 4:e juni med ett tiotal närvarande diskuterades upplägget inför 21 sept, och vi bestämde att satsa på ett opinions/protestmöte där vi i första hand skulle försöka hitta talare med konkreta erfarenheter av utvecklingen inom de olika välfärdssektorerna. Vi ber därför alla fundera på, och gärna prata med lämpliga personer!  Vi ska också försöka hitta ett dragplåster, t ex någon kändis med bra åsikter i frågan.

Den 21 sept kommer det också att vara en stor cykeldemonstration i stan, och vår ambition är att synka vårt möte med den, men eftersom de råkat ut för problem med ombyggnad av Avenyn och Bältesspännarparken och troligtvis flyttar sin aktivitet till Järntorget, så är tidpunkt och plats en öppen fråga än så länge.

De två ämnesgrupper som bildats, vård- och skolgruppen, ska arbeta en del under sommaren.

Vårdgruppen kommer har ambitionen att träffas inom kort och kontaktperson är Magnus Hessel. Maila honom om du vill vara med magnus.hessel[at]gmail.com

Kontaktperson för skolgruppen är undertecknad hakan[at]sundbergs.net

Kontaktpersoner för samordningsgruppen är Nina Magnusson nina.charlotte.magnusson[at]gmail.com och undertecknad hakan[at]sundbergs.net

Nästa allmänna möte blir den 15:e augusti.

Håkan

Nu är vi igång i Göteborg

Den 15 maj höll vi ett första möte för att få igång kampanjen i Göteborg. 19 personer deltog i de livliga diskussionerna på temat ”Vilka vill vi nå och hur?” samt frågan om hur vi ska organisera oss i Göteborg. De flesta var överens om att vi skulle koncentrera oss på att nå ut till människor, fackliga organisationer och ”brukar”organisationer inom offentlig sektor. Arbetsgrupper för vård, skola och högskola bildades, liksom en lokal samordningsgrupp. Det finns en mailadress för den som vill nå oss:  folkkampanj.gbg@gemensamvalfard.se

15 Maj: Första samtal om folkkampanjen i Göteborg

Vi  bjuder in till ett första samtal om folkkampanjen
Onsdagen den 15:e maj kl 18.30.
Lokal: Mötesplatsen, Södra Allégatan 1B.
Du är välkommen som representant för en fackklubb, förening eller nätverk, eller  som representant för dig själv.
Maila gärna om du tänker komma till mötet till
folkkampanj.gbg@gemensamvalfard.se eller ring Håkan Sundberg 0705-31 51 83
Om du eller din organisation är intresserade men inte har möjlighet att komma den 15:e, skicka ett mail till folkkampanj.gbg@gemensamvalfard se så hör vi av oss.
Nätverket för Gemensam Välfärd i Göteborg
www.gemensamvalfard.se